Semmelrock Čo by ste mali vedieť

Praktické informácie o našich produktoch.

Materiál

Nie každý pozná kvalitu, mnohostrannosť a prirodzenosť betónu. Naše exkluzívne výrobky STEIN+DESIGN sú zo zrejmých dôvodov betónovými výrobkami. Tento materiál možno v nekonečných variáciách formovať. Je odolný, trvanlivý, zachováva si svoj atraktívny vzhľad, pretože je len z prírodných a minerálnych materiálov.

Betón a prírodný kameň

Naše výrobky pozostávajú z veľkej časti z vysokohodnotných, farebných ušľachtilých drtí, prírodných kameňov a prírodných pieskov. Atraktívne varianty stvárňovania povrchov vyplývajú z mnohostranných metód opracovania, ako napr. brúsenie, pieskovanie a vymývanie. Týmto je daná vysoká pochôdzna bezpečnosť aj v mokrom stave.

Betón a farba

Betón obsahuje spolu s prírodnými kamennými drvinami i cement, vodu a pri farebných výrobkoch i príslušné farebné pigmenty. Nakoľko pozostáva z prírodných materiálov – štrku, alebo jemnej kamennej drviny, piesku, cementu a vody, podlieha i jeho farba prirodzeným odchýlkam. Na druhej strane i pigmenty oxidu železa, ktoré používame, podliehajú jemným odchýlkam, pričom ich odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu je vynikajúca.

Výrobou podmienené farebné odchýlky vyplývajú v podstatnej miere z rozdielnych technologických postupov pre rôzne výrobkové skupiny, ako aj z rozdielnych okamihov výroby a spracovania. Bežnými poveternostnými vplyvmi a užívaním vydláždených plôch sa časom dostaví zmena a zrovnomernenie vzhľadu povrchu. Prirodzená „patina“, ktorá sa dostaví, „zušľachťuje“ výrobok. Tip: na dosiahnutie atraktívnej hry farieb a rovnomerného povrchu je potrebné dbať pri pokládke na striedavé odoberanie výrobkov z viacerých paliet jednej dodávky súčasne. Z vyššie uvedených dôvodov nemožno technicky predísť výskytu farebných rozdielov, no kvalita výrobkov SEMMELROCK tým nebude ovplyvnená. Preto nebudú nami uznané ako reklamácia!

Výkvety sú celkom prirodzená záležitosť

Farebné betónové výrobky sú vyrábané z betónu, t.j. z čistého prírodného produktu. Skladá sa z piesku, kameniva a vody, pričom je jasné, že cement sa páli z vápenca a hliny.
Ako pri všetkých prírodných surovinách i kvalita vápenca a hliny podlieha odchýlkam v závislosti od zloženia ložiska. V póroch betónu prúdi voda z dažďa, pary alebo rosy a rozpúšťa čiastočne vápno. Rozpustené vápno difunduje na povrch, voda sa vyparuje a zostáva ťažko rozpustný, biely vápenný zákal. Chemický proces, ktorému podlieha vápno vplyvom poveternostných podmienok, nie je ešte výstupom na povrch betónu skončený. Vďaka dažďu a iným poveternostným podmienkam, sa vápno pomaly odbúrava, prípadne odplavuje.
Výkvety miznú po nejakej dobe samé od seba. Pretože sa na povrchu betónu objavuje len diel vápna, ktorý nie je viazaný s inými surovinami z betónu, neobjavuje sa znova efekt výkvetov po ich vymiznutí. Výmena betónových tvaroviek alebo iné opatrenia proti výkvetom, nie sú na mieste.

Dá sa zamedziť tvorbe výkvetov?

Starostlivosť pri výrobe betónových výrobkov je najlepší recept. Dostatočné zavibrovanie betónu zabraňuje prílišnej tvorbe otvorených pórov, ktoré uvoľňujú vode cestu dovnútra a späť. Tvrdnutie vo vlhkom a teplom prostredí môže znížiť sklon betónu k výkvetom. Baliace fólie podporujú tvorbu kondenzovanej vody, a preto by sa malo zabrániť dlhému skladovaniu v týchto podmienkach. Cez všetky výskumy je nutné konštatovať, že doteraz neexistuje hospodárny a účinný postup, ktorým by sa celkom zabránilo vzniku výkvetov.

Žiadny betón nekvitne večne

Výkvety sú spravidla v priebehu 1 až 2 rokov zmyté dažďom. Výkvety sa musia chápať ako dôkaz toho, že výrobky pochádzajú z prírodných surovín. Kvalita výrobkov SEMMELROCK tým nie je ovplyvnená, a preto nepredstavujú žiadny dôvod na reklamáciu.

Kvalita

Odchýlky spôsobené technológiou výroby nie sú chybou alebo odchýlkou od kvality, ak sa pohybujú v toleranciách príslušných noriem. Pri hodnotách, ktoré sú určené pre daný projekt alebo návrh stavby, treba vychádzať z príslušných miestnych skutočností a dodržiavať miestne stavebné predpisy. Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny a tlačou spôsobené farebné odchýlky.

Betón a životné prostredie

Betón je vyrobený z prírodných materiálov a správa sa prirodzene. To znamená: mierne sa rozťahuje pri zahriatí a rovnako mierne sa pri ochladení sťahuje. Podľa toho, akým vplyvom počasia je vystavený a aké vlastnosti od neho požadujeme, použijeme hladký alebo drsný povrch. A reaguje samozrejme aj na znečistenie. Tak môže styk s iným materiálom (napr. vlhké lístie zo stromov, kvetinový peľ, kvetináče, ovocie, tuk z grilu a pod.) vyvolávať bodové sfarbenie, ktoré sa poveternostnými vplyvmi znovu odstráni. Prípravky na odstránenie zostávajúceho znečistenia (napr. stopy od hrdze po oceľových stoličkách) zakúpite v odborných predajniach so špeciálnymi čistiacimi prostriedkami. Upozorňujeme, že farebné plochy z betónových dlažieb, môžu byť poveternostnými vplyvmi a používaním znečistené, čo môže len opticky spôsobiť zmenu farby.

CE – označenie

Väčšina našich výrobkov je označená symbolom CE. To znamená, že sa preukázala zhoda s technickou špecifikáciou. Tou sú technické normy, ktorými sa v členských štátoch EÚ prevzali harmonizované európske technické normy.

CSK – označenie

Niektoré naše výrobky sú označené symbolom CSK. To znamená, že sa preukázala zhoda s technickou špecifikáciou. Tou sú aj slovenské technické normy, ktoré sú platné len na území Slovenskej republiky, určené ako vhodné na preukázanie zhody. Na každý náš výrobok je vypracované Vyhlásenie zhody, ktoré je k dispozícii aj na našej webovej stránke.

Normy pre betónové výrobky

Pre betónové výrobky, ktoré sú určené na dláždenie pochôdznych a pojazdných plôch sú v platnosti tieto normy: STN EN 1338 (betónové dlažobné tvarovky), STN EN 1339 (betónové dlaždice) a STN EN 1340 (betónové obrubníky).
Okrem technických požiadaviek, ktoré musí stavebný výrobok spĺňať, definujú uvedené technické normy i potrebné skúšobné postupy, tzv. počiatočné skúšky typu. Na základe výsledkov skúšobných postupov sa vystavuje Vyhlásenie zhody k jednotli – vým druhom výrobkov. V súvislosti s uplatňovaním systému STN EN ISO 9001 sa vykonáva i kontrola riadenia jednotlivých procesov. Podrobnejšie informácie ohľadom noriem nájdete v našom Technickom katalógu.

Rozmery

Všetky rozmery výrobkov v tomto katalógu sú rastrové (dĺžka/šírka/hrúbka). Tieto rozmery sú pre architektov, projektantov a pokladačov dôležité informácie, aby bolo možné s výrobkami plánovať, pretože sa jedná o rozmery k pokládke materiálu. Údaje v jednotlivých položkách o spotrebe dlažby v „ks/m2“ obsahujú i potrebné škáry (3-5 mm podľa predpisov).
Celkový raster pokládky je potrebné zistiť vopred, rozložením dlažbových radov. Rastrové rozmery sa môžu zmeniť v prípade, že sa niekoľko formátov použije pre rôzne vzory. U požadovaných údajoch jednotlivých rozmerov podľa európskych noriem sa jedná o reálne rozmery stavebných prvkov.

Farebné melírované plochy

Semmelrock Farebné melírované plochy
Semmelrock Farebné melírované plochy

Farebné a špeciálne farebne tieňované (melírované) betónové výrobky je nutné pred pokládkou vyberať z rôznych paliet a v každej palete z inej vrstvy, aby bol dosiahnutý harmonický obraz. Podľa výrobnej šarže a dodaného množstva môže dôjsť z dôvodu náhodných koncentrácií farieb k rozdielnym odtieňom. Z tohto dôvodu považujeme výrobky na výstavnej ploche a vo vzorkových stojanoch len ako informatívne. Minimálne farebné odchýlky od vystavených vzoriek a dodatočne dokúpených materiálov rovnakého druhu, tvaru a farby nie sú dôvodom pre oprávnenú reklamáciu.

Naša spoločnosť uplatňuje systém riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001, ktorý je používaný ako nástroj k naplneniu firemnej kvalitatívnej stratégie. Naším cieľom je uvádzať na trh kvalitné výrobky, ktoré uspokoja požiadavky našich zákazníkov. Na trh uvádzame iba kvalitné výrobky, ktoré sú v zhode s technickými špecifikáciami. Preukazovanie zhody výrobkov s technickými špecifikáciami pred uvedením výrobkov na trh sme vykonali a vykonávame v zhode s platnou legislatívou.

Počiatočné skúšky výrobkov podľa technických špecifikácií a potvrdenie preukázania zhody výrobkov podľa zákona č.90/1998 sme vykonali v spolu – práci s TSUS, n.o, pobočka Nitra. V priebehu výroby sú výrobky podrobované výrobno-kontrolným skúškam, kde sa overujú ich vlastnosti. Výrobky nespĺňajúce parametre technických špecifikácií sú vyradené. Preukázanie zhody výrobkov pred uvedením na trh deklarujeme dokladmi: Vyhlásenie zhody.