Semmelrock Castello Antico hneda melirovana

Popis

Castello antico je dlažbový systém s teplým a prírodným pôsobením aj vďaka nepravidelným, lámaným hranám. Je priamo stvorená pre štýlové stvárňovanie exteriérových plôch bohatých na rôzne variácie, ktoré majú blízko k prírode a ktoré doslova pozývajú na odpočinutie a pobudnutie v nich.

Čo na výstavbu potrebujete:

Materiál:

 • Castello antico dlažba a obrubníky,
 • drvené kamenivo,
 • cement, voda a štrkopiesok na zabetónovanie obrubníkov,
 • oceľové rúrky,
 • piesok na škárovanie,
 • oceľové alebo drevené kolíky.

Náradie:

 • meter, uholník, vodováha,
 • vedro, fúrik, lopata, metla
 • murárska naberačka, murárska lyžica,
 • gumené kladivo
 • vymeriavacia šnúra
 • vibračná doska

Použité výrobky Semmelrock:

Semmelrock Catello Antico 25 X 18,7 Cm

Castello antico dlažba

25 x 18,7 cm

hrúbka: 6 cm

Semmelrock Catello Antico 18,7 X 12,5 Cm

Castello antico dlažba

18,7 x 12,5 cm

hrúbka: 6 cm

Semmelrock Catello Antico 12,5 X 12,5 Cm

Castello antico dlažba

12,5 x 12,5 cm

hrúbka: 6 cm

Semmelrock Catello Antico 12,5 X 6,2 Cm

Castello antico dlažba

12,5 x 6,2 cm

hrúbka: 6 cm

Semmelrock Catello Antico 33 X 25 X 8 Cm

Castello obrubník, otĺkaný

33 x 25 x 8 cm

Postup

1. krok

Semmelrock Castello Antico hneda melirovana

Vyrovnanie a vyspádovanie

Zemnú pláň vyrovnáme, vyspádujeme a poriadne zhutníme.

2. krok

Semmelrock Castello Antico hneda melirovana

Vytýčenie rozmerov

Pomocou vymeriavacej šnúry si vytýčime vonkajšie rozmery plochy a výšku dláždeného krytu.

3. krok

Semmelrock Castello Antico hneda melirovana

Navezenie kameniva

Na pripravenú zhutnenú pláň navezieme spodnú ochrannú vrstvu z drveného kameniva v hrúbke asi 20 až 30 cm.

4. krok

Semmelrock Castello Antico hneda melirovana

Zhutňovanie

Spodnú vrstvu zavibrujeme v priečnom aj pozdĺžnom smere. Zhutňujeme po vrstvách minimálne päť ráz. Maximálna hrúbka zhutňovanej vrstvy má byť 10 až 15 cm.

5. krok

Semmelrock Castello Antico hneda melirovana

Vytýčenie obrubníkov

Vytýčime výšku a smer obrubníkov. Nájazdové obrubníky použijeme pri vstupoch z verejnej komunikácie, parkové na spevnenie dláždeného krytu.

6. krok

Semmelrock Castello Antico hneda melirovana

Osádzanie obrubníkov

Nájazdové obrubníky osádzame do lôžka z vlhkej betónovej zmesi v hrúbke minimálne 10 cm.

7. krok

Semmelrock Castello Antico hneda melirovana

Kontrola osadenia

Pomocou vodováhy a vymeriavacej šnúry kontrolujeme rovnosť a výškové osadenie nájazdových obrubníkov.

8. krok

Semmelrock Castello Antico hneda melirovana

Vyrovnanie nerovnosti

Prípadné výškové nerovnosti vyrovnáme na úroveň existujúcej spevnenej plochy použitím gumeného kladiva.

9. krok

Semmelrock Castello Antico hneda melirovana

Vytvorenie opory

Po osadení nájazdových obrubníkov vytvoríme z betónu obojstrannú bočnú oporu.

10. krok

Semmelrock Castello Antico hneda melirovana

Parkové obrubníky

Rovnakým spôsobom si vytýčime výšku a smer parkových obrubníkov.

11. krok

Semmelrock Castello Antico hneda melirovana

Osadenie obrubníkov

Parkové obrubníky osádzame do lôžka z vlhkej betónovej zmesi v hrúbke minimálne 10 cm – vymeriavacia šnúra nám určuje hornú hranu obrubníkov.

12. krok

Semmelrock Castello Antico hneda melirovana

Kontrola osadenia

Neustále kontrolujeme výšku osadených obrubníkov a prípadné nerovnosti zarovnáme gumeným kladivom.

13. krok

Semmelrock Castello Antico hneda melirovana

Osadenie obrubníkov

Taktiež dbáme na zvislé osadenie obrubníkov.

14. krok

Semmelrock Castello Antico hneda melirovana

Úprava rozmerov

V prípade potreby upravíme obrubník na požadovaný rozmer uhlovou brúskou.

15. krok

Semmelrock Castello Antico hneda melirovana

Vytvorenie opory

Po osadení parkových obrubníkov vytvoríme z betónu obojstrannú bočnú oporu.

16. krok

Semmelrock Castello Antico hneda melirovana

Výškové členenie

Zo strany upraveného terénu musí dosahovať výška bočnej opory polovicu výšky obrubníka.

17. krok

Semmelrock Castello Antico hneda melirovana

Úprava nerovností

Prípadné nerovnosti ochrannej vrstvy, ktoré môžu vzniknúť pri osádzaní obrubníkov, vyrovnáme a zavibrujeme.

18. krok

Semmelrock Castello Antico hneda melirovana

Navezenie podkladu

Na ochrannú vrstvu navezieme hornú podkladovú vrstvu z drveného kameniva v hrúbke 10 až 30 cm.

19. krok

Semmelrock Castello Antico hneda melirovana

Vibrovanie podkladu

Podkladovú vrstvu dostatočne zavibrujeme v priečnom aj pozdĺžnom smere. Zhutňujeme po vrstvách minimálne päť ráz.

20. krok

Semmelrock Castello Antico hneda melirovana

Dôraz na sklon

Horná vrstva podkladu musí byť zhotovená v navrhovanom sklone tak, aby bol zabezpečený odtok vody z povrchu konštrukcie.

21. krok

Semmelrock Castello Antico hneda melirovana

Kameninové lôžko

Na nosnú vrstvu rozprestrieme ukladacie lôžko z drveného kameniva v hrúbke 3 až 4 cm.

22. krok

Semmelrock Castello Antico hneda melirovana

Určenie hornej hrany

Pomocou vymeriavacej šnúry si určíme hornú hranu dláždeného krytu.

23. krok

Semmelrock Castello Antico hneda melirovana

Osadenie rúrok

Do ukladacieho lôžka osadíme pomocné oceľové rúrky, ktoré nám určujú hornú hranu lôžka.

24. krok

Semmelrock Castello Antico hneda melirovana

Urovnanie lôžka

Lôžko sa urovnáva hliníkovou vyrovnávacou doskou medzi vodiacimi rúrkami. Po vybratí oceľových rúrok sa vzniknuté priehlbiny vyplnia drveným kamenivom.

25. krok

Semmelrock Castello Antico hneda melirovana

Vzor kladenia

Takto pripravený podklad nezhutňujeme a nevstupujeme naň. Pred samotným ukladaním si voľne vyložíme zvolený vzor.

26. krok

Semmelrock Castello Antico hneda melirovana

Smerové línie

Pomocou vymeriavacej šnúry a uholníka si vytýčime smerové línie plánovaného vzoru kladenia.

27. krok

Semmelrock Castello Antico hneda melirovana

Ukladanie

S ukladaním dlažby začneme v rohu dláždeného krytu, ideálne v najnižšie položenom mieste, a prípadné nerovnosti dorovnáme gumeným kladivom.

28. krok

Semmelrock Castello Antico hneda melirovana

Rovnosť škár

Je potrebné dbať na dodržanie škár v rozpätí 3 až 5 mm. Aby sme dosiahli rovnosť škár medzi jednotlivými kusmi dlažby, kladieme ich podľa napnutej vymeriavacej šnúry.

29. krok

Semmelrock Castello Antico hneda melirovana

Farebná rovnomernosť

Aby sa dosiahla farebná rovnomernosť dláždeného povrchu, je potrebné pri kladení používať dlažbu z minimálne troch rôznych paliet.

30. krok

Semmelrock Castello Antico hneda melirovana

Správne zameranie

V prípade potreby rezania dlažby si daný rozmer naznačíme pomocou uholníka.

31. krok

Semmelrock Castello Antico hneda melirovana

Rezanie

Dlažbu režeme napríklad pomocou kotúčovej píly.

32. krok

Semmelrock Castello Antico hneda melirovana

Správne umiestenie

Orezanú dlažbu umiestnime na požadované miesto reznou hranou k stene.

33. krok

Semmelrock Castello Antico hneda melirovana

Čistenie

Prípadné väčšie znečistenie dláždeného krytu vzniknuté počas ukladania odstránime prúdom vody.

34. krok

Semmelrock Castello Antico hneda melirovana

Škárovací materiál

Po vysušení rozprestrieme na plochu suchý škárovací materiál z kremičitého piesku.

35. krok

Semmelrock Castello Antico hneda melirovana

Piesok v škárach

Škárovací piesok sa musí dôkladne vmiesť do škár a pred zhutnením sa celá dláždená plocha dôkladne zametie.

36. krok

Semmelrock Castello Antico hneda melirovana

Zhutnenie povrchu

Aby pri zhutňovaní nevznikli ryhy a nepoškodili sa hrany dlažby, musí byť vibračná doska vybavená špeciálnou gumenou podložkou. Dláždený povrch zhutníme.

37. krok

Semmelrock Castello Antico hneda melirovana

Doplnenie piesku

Po zhutnení v priečnom aj v pozdĺžnom smere doplníme škárovací materiál do škár. Vypĺňanie škár v priebehu najbližších týždňov podľa potreby opakujeme.

38. krok

Semmelrock Castello Antico hneda melirovana

Hotovo

Takto pripravenú plochu môžeme okamžite používať a zaťažovať.

Odborník radí

Ak chcete docieliť jednotný vzhľad okolia domu, použite plotové prvky z rovnakého systému.

Zemné práce
Vykonávame ich počas vhodných klimatických podmienok, teda v období, keď nemrzne ani neprší a zemina nie je premočená. Všetky stavebné práce realizujeme pri teplotách vyšších ako 5 ˚C.

Výkop
Robíme ho približne o 30 cm širší, ako bude konečná šírka vydláždenej plochy. Dno výkopu sa musí urobiť v sklone – pozdĺžny sklon dna musí mať aspoň 0,5 % (teda 5 mm na 1 m dĺžky) a priečny minimálne 3 %. Dno výkopu musí byť rovné a pevné.

Ochranná vrstva
Hrúbka ochrannej vrstvy sa riadi požiadavkami na únosnosť krytu a miestnymi klimatickými podmienkami – pohybuje sa v rozpätí 30 až 60 cm. Horná plocha vyrovnávacej vrstvy musí byť rovná s toleranciou 1 cm.

Spodná podkladová vrstva
Riadne zhutnená zemná pláň a podkladové vrstvy sú základnými podmienkami kvalitnej spodnej stavby s dlhou životnosťou. Najvhodnejším materiálom na podkladové vrstvy je drvené kamenivo s frakciou 8/16, 11/22, 0/16, 16/32, 0/32 a 32/63 mm.

Zhutňovanie
Jednotlivé vrstvy zhutňujeme vibračnou platňou. Celú plochu prejdeme minimálne päť ráz. Horná vrstva podkladu už musí byť vyhotovená vo vhodnom sklone tak, aby bol zabezpečený odtok vody z konštrukcie.

Horná podkladová vrstva
Lôžko musí byť zhotovené v rovnomernej hrúbke a musí byť maximálne rovné. Hotové lôžko sa nezhutňuje a nesmie sa naň vstupovať. Vždy treba vyhotoviť iba takú plochu lôžka, na ktorú možno uložiť dláždený kryt v deň zhotovenia lôžka.

Ukladanie dlažby
Pri kladení dlažby je vhodné rovnomerne miešať kusy najmenej z troch paliet, aby sa dosiahla farebná rovnomernosť dláždeného povrchu. Položená (nezhutnená) dlažba musí byť na úrovni asi 10 mm nad konečnou požadovanou výškou dláždenej plochy, pretože zhutnením poklesne práve o asi o 10 mm.

Škáry
Bočné dištančné prvky, ktorými je väčšina dlažieb vybavená, netvoria celú šírku škár a dlažobné prvky by sa ich nemali dotýkať. Dodržanie škár je nutné aj z dôvodu určitých rozmerových tolerancií dlažieb.

Škárovanie
Škárovanie je možné vykonávať iba na suchom povrchu dlažby a iba suchým škárovacím materiálom. Škárovací piesok sa musí dôkladne vmiesť do škár a pred zhutnením sa musí dláždená plocha dôkladne zamiesť. Povrch možno zhutňovať vibračnou doskou iba v prípade, ak je suchý. Škárovací materiál sa podľa potreby doplní po dvoch až troch týždňoch od položenia dlažby.